NEIGHBOR

Dok-Noord 5L, 9000 Gent

NEIGHBOR is een lichtstructuur bestaande uit 8 ‘cijfers’, zoals die worden gebruikt om de tijd op een digitale klok weer te geven. NEIGHBOR verschijnt aan de oostelijke gevel van het gebouw, tegenover het Handelsdok. Het is zichtbaar vanaf de kade aan de overkant van het water, waar nieuwe appartementengebouwen, scholen en parken verschijnen. 019 nodigt kunstenaars en schrijvers uit om een werk te maken voor deze display. Ze gebruiken de lichtstructuur om op gezette tijden tekstuele interventies te programmeren, of werken met de beperkingen van de cijfers om een visuele bijdrage te creëren. Op deze manier verwelkomt NEIGHBOR een breed scala aan bijdragen – van visuele poëzie tot digitale kunst en verstorende tijdsaanduidingen. Door de installatie van een schijnbaar “vanzelfsprekende” lichtinterventie spiegelt 019 tijdsaanduidingen die al als lichtbronnen in de openbare ruimte te vinden zijn. NEIGHBOR onderzoekt hoe dergelijke elementen ook poëtisch en subversief kunnen zijn door ze op oneigenlijke manieren te gebruiken.

NEIGHBOR is voor het eerst te zien tijdens het Gent Light Festival 2024 en toont symmetrische notaties van tijd in hh:mm:ss. Elke 24 uur zijn er 44 symmetrische momenten, numerieke palindromen, die elk een seconde duren. 02:52:50.10:25:01. 20:11:05. Enz. Tussen deze symmetrische seconden (de resterende 86,356 seconden in een dag) geeft de klok afwisselend de vorige symmetrische seconde en de volgende weer. In plaats van de werkelijke tijd weer te geven, spiegelt deze klok zichzelf en toont de grenzen van het moment waarin we ons bevinden, terwijl het wateroppervlak de overbodige tijd weergeeft. Terwijl de klok wisselt tussen 02:25:50 en 02:52:50, wisselt het dok tussen 05:52:20 en 05:25:20.

Na het lichtfestival zal 019 doorgaan met het samenstellen van een programma voor NEIGHBOR, om zo een blijvend en veranderlijk beeld te creëren voor de buurt en haar bewoners, bezoekers en voorbijgangers.


ENG

NEIGHBOR is a light structure consisting of 8 ‘digits’, like those used to display time on a digital clock. NEIGHBOR appears on the eastern facade of the building, facing the Handelsdok. It is visible from the quay across the water, where new apartment buildings, schools and parks appear. 019 invites artists and writers to create a work for this display. They use the light structure to program textual interventions at regular intervals, or work with the limitations of the digits to create a visual contribution. In doing so, NEIGHBOR welcomes a wide range of contributions – from visual poetry, to digital art, to disruptive indications of time. By installing a seemingly “matter-of-fact” lighting intervention 019 mirrors time indications that can already be found as light sources in public space. NEIGHBOR explores how such elements can also be poetic and subversive by employing them in improper ways.

For its first appearance, during the 2024 Ghent Light Festival, NEIGHBOR displays symmetrical notations of time in hh:mm:ss. Every 24 hours, there are 44 symmetrical moments, numerical palindromes, each one a second in duration. 02:52:50.10:25:01. 20:11:05. Etc. Between such symmetrical seconds (the remaining 86.356 seconds in a day), the clock alternates between displaying the previous symmetrical second and the upcoming one. Rather than showing the actual time, this clock mirrors itself and shows the limits of the moment we’re in, while the water’s surface reflects superfluous time. As the clock alternates between 02:25:50 and 02:52:50, the dock alternates between 05:52:20 and 05:25:20.

00:00:00

00:11:00

00:25:00

00:52:00

01:00:10

01:11:10

01:25:10

01:52:10

02:00:50

02:11:50

02:25:50

02:52:50

05:00:20

05:11:20

05:25:20

05:52:20

10:00:01

10:11:01

10:25:01

10:52:01

11:00:11

11:11:11

11:25:11

11:52:11

12:00:51

12:11:51

12:25:51

12:52:51

15:00:21

15:11:21

15:25:21

15:52:21

20:00:05

20:11:05

20:25:05

20:52:05

21:00:15

21:11:15

21:25:15

21:52:15

22:00:55

22:11:55

22:25:55

22:52:55

After the light festival, 019 will continue to curate a program for NEIGHBOR, thus providing a lasting and changing display for the neighborhood and its residents, visitors and passersby.