DENICOLAI & PROVOOST

Petticoat Government, Leuven

09/12/2023 – 07/03/2024

Vlag #4: Petticoat Government, Leuven:

Er is een pro­ce­du­re voor het vou­wen en ont­vou­wen van de Petticoat Government vlag, zodat ieder­een hem kan gebrui­ken, onge­acht het soort ceremonie.

De vlag bestaat uit een wit­te recht­hoek en een dub­be­le wes­te­lij­ke voort­zet­ting. De ver­hou­ding is die van de uiter­ste en mid­del­ste rede en een vouw in zeven gelij­ke delen beant­woordt aan een canon van har­mo­ni­eu­ze ver­de­ling. Een mid­den­vouw paral­lel aan het hij­sen van de vlag ver­deelt de vlag in twee­ën en bepaalt een punt op de boven­rand van de gulp. Vanaf dit punt sluit een dia­go­na­le vouw aan op de rech­ter­be­ne­den­hoek van de recht­hoek. Het snij­punt met de hoofd­di­a­go­naal, tegen­over de hele vlag, gere­la­teerd aan de boven­rand van de gulp, bepaalt een der­de van de leng­te van de vlag door een nieu­we vouw, nog steeds paral­lel. Vanaf dit punt wordt een nieu­we dia­go­naal naar de hoek getrok­ken, en het snij­punt ervan met de hoofd­di­a­go­naal bepaalt het kwart van de vlag vol­gens het­zelf­de prin­ci­pe. Drie opeen­vol­gen­de vouw­com­bi­na­ties geven de vijf­de, zes­de en uit­ein­de­lijk zeven­de leng­te van de vlag. De afme­ting van deze vouw wordt over­ge­bracht op het hele opper­vlak om het in zeven te ver­de­len in de rich­ting van leng­te en hoogte.

Dit hij­sen van de vlag is de aan­lei­ding voor het pro­ject Petticoat Government dat na Leuven naar de Alpen wordt ver­plaatst om op 9 maart de sta­tus van tafel­kleed aan te nemen voor een fees­te­lij­ke pick­nick aan het Resia-meer, alvo­rens als gor­dijn te wor­den opge­han­gen in het Belgisch Paviljoen tij­dens de 60e Kunstbiënnale van Venetië in 2024. De leng­te van de vlag komt over­een met de maxi­ma­le groot­te om de school niet te raken, en de breed­te met de geschik­te hoog­te voor een zij­ka­mer in het paviljoen.

Petticoat govern­ment — Denicolai & Provoost * Antoinette Jattiot * Nord * Spec uloos:

Het col­lec­tief Denicolai & Provoost * Antoinette Jattiot * Nord * Spec uloos, een kruis­be­stui­ving tus­sen kunst, cura­tor­schap, archi­tec­tuur, typo­gra­fie en car­to­gra­fie, is door de Fédération Wallonie-Bruxelles aan­ge­steld voor de Biënnale van Venetië in 2024. Het pro­ject​‘Petticoat govern­ment’ gaat aan de slag met een pan-Europese mythi­sche figuur: de reus. Het col­lec­tief voert bestaan­de reu­zen op uit zowel het noor­den (België, Noord-Frankrijk) als Zuid-Europa (Catalonië, Zuid-Italië). Het pavil­joen wordt opge­vat als een​‘lieu de pas­sa­ge’, een tij­de­lij­ke rust­plaats. De reis van de reu­zen bestaat uit drie étap­pes: het over­ste­ken van de Alpen, het ver­blijf in Venetië en de terug­keer naar het Noorden. Tijdens een epi­sche, fees­te­lij­ke tocht door­krui­sen en over­schou­wen de reu­zen ver­schil­len­de loka­le con­tex­ten en lan­ce­ren al doen­de vra­gen rond cul­tu­re­le iden­ti­teit en gemeenschap.

https://petticoatgovernment.party/


Flag #4: Petticoat Government, Leuven:

There is a pro­ce­du­re for fol­ding and unfol­ding the Petticoat Government flag, so that any­o­ne can use it wha­te­ver the type of ceremony.

The flag is made up of a whi­te rec­tan­g­le and a dou­ble wes­tern con­ti­nu­a­ti­on. The pro­por­ti­on is said to be of the extre­me and midd­le rea­son and a fold in seven equal parts res­ponds to a canon of har­mo­nious divi­si­on. A medi­an fold paral­lel to the flag’s hoist divi­des it in two and deter­mi­nes a point on the upper edge of its fly. From this point, a dia­go­nal fold joins the bottom right-hand cor­ner of the rec­tan­g­le. Its inter­sec­ti­on with the mas­ter dia­go­nal, oppo­si­te the who­le flag, rela­ted to the upper edge of the fly, deter­mi­nes a third of the flag’s length by a new fold, still paral­lel. From this point a new dia­go­nal is drawn towards the cor­ner, and its inter­sec­ti­on with the mas­ter dia­go­nal deter­mi­nes the quar­ter of the flag by the same prin­ci­ple. Three suc­ces­si­ve fold com­bi­na­ti­ons give the fifth, sixth and final­ly seventh length of the flag. The mea­sure­ment given by this fold is trans­fer­red to the enti­re surfa­ce to divi­de it into seven in the direc­ti­on of length and height.

This flag-rai­sing is the trig­ger for the Petticoat Government pro­ject which, after Leuven, is moved to the Alps to take on the sta­tus of a table­cloth for a fes­ti­ve pic­nic on Lake Resia on 9 March, befo­re being hung as a cur­tain in the Belgian Pavilion during the 60th Venice Art Biennale in 2024. The length of the flag cor­res­ponds to the maxi­mum size that avoids hit­ting the school, and the width to the approp­ri­a­te height for a side room in the Pavilion.

Petticoat govern­ment — Denicolai Provoost * Antoinette Jattiot * Nord * Spec uloos
​The col­lec­ti­ve Denicolai Provoost * Antoinette Jattiot * Nord * Spec uloos, cross-mixing art, cura­to­ri­al prac­ti­ce, archi­tec­tu­re, typo­grap­hy and car­to­grap­hy, has been appoin­ted by the Fédération Wallonie-Bruxelles for the 2024 Venice Biennale. The​‘Petticoat govern­ment’ pro­ject tac­kles a pan-European mythi­cal figu­re: the giant. The col­lec­ti­ve per­forms exis­ting giants from both nor­thern (Belgium, nor­thern France) and sou­t­hern Europe (Catalonia, sou­t­hern Italy). The pavi­li­on is inter­pre­ted as a​‘lieu de pas­sa­ge’, a tem­po­ra­ry res­ting pla­ce. The giants’ jour­ney con­sists of three sta­ges: cros­sing the Alps, staying in Venice and returning north. During an epic, fes­ti­ve jour­ney, the giants tra­ver­se and over­see dif­fe­rent local con­texts and in the pro­cess rai­se ques­ti­ons of cul­tu­ral iden­ti­ty and community.

https://petticoatgovernment.party/