Chan­tal van Rijt

Semaphore (The Caterpillar)

02/06/2023 – 31/08/2023

Vlag #2: Semaphore (The Caterpillar):
Rupsen zijn kwets­ba­re insec­ten die ver­schil­len­de ver­de­di­gings­me­cha­nis­men beheer­sen om roof­die­ren en vij­an­den af te schrik­ken. Ze ver­sprei­den afsto­ten­de geu­ren, pro­du­ce­ren tril­sig­na­len en piep­ge­lui­den of zijn gehuld in excen­trie­ke camou­fla­ge­prints. Deze laat­ste gra­fi­sche en kleur­rij­ke patro­nen zijn vor­men van apo­tro­pa­ï­sche com­mu­ni­ca­tie en bren­gen bood­schap­pen over aan de rivaal, ver­ge­lijk­baar met de his­to­ri­sche func­tie van vlag­gen om ter­ri­to­ria af te bake­nen. Chantal van Rijt maak­te een macro­fo­to van een gecon­ser­veer­de rups, een exem­plaar van de soort​‘Automeris Naranja’ uit het Natuurhistorisch Museum in Brussel, aan­ge­trok­ken door het motief van de val­se ogen die de huid van het insect sie­ren. Ogen zijn vaak sym­bo­len van bescher­ming, ter­wijl deze blik bedoeld is om roof­vo­gels weg te sta­ren. De kleur van de rups is door de taxi­der­mi­sche behan­de­lin­gen ver­an­derd van gif­groen in oker­geel. Het oor­spron­ke­lij­ke beeld, dat nog geen cen­ti­me­ter meet, is nu uit­ver­groot tot reus­ach­ti­ge ogen die uit­kij­ken over de rivier, de school en de stad.


Chan­tal van Rijt:

De prak­tijk van Chantal van Rijt wordt gedre­ven door het expe­ri­ment. Als een heden­daag­se alche­mist duikt zij in de mate­ri­ë­le ver­ha­len van plan­ten, die­ren en ande­re natuur­lij­ke sub­stan­ties. Geïnspireerd door het onder­zoe­ken van geschie­de­nis­sen en moge­lij­ke toe­kom­sten, neemt zij vaak een enkel punt en laat dat ont­ra­fe­len tot een uit­ge­breid land­schap. Haar onder­wer­pen bevin­den zich zowel in het orga­ni­sche domein als in de kli­ni­sche omge­ving van een labo­ra­to­ri­um. Protagonisten die in het werk voor­ko­men zijn hout­wor­men, de zon, de dode­lij­ke taxus bac­ca­ta en de oor­steen van een vis.

Chantal van Rijt was met Maud Gourdon M‑resident in 2019 – 2020, waar­voor ze samen een ten­toon­stel­ling maak­ten tij­dens M‑idzomer in M Leuven.

Tijdens de komen­de zomer­maan­den zal Chantal van Rijt samen met INFINITIF, een artist-run uit­ge­ve­rij, in Off the Grid een nieu­we kun­ste­naars­pu­bli­ca­tie en ten­toon­stel­ling ontwikkelen.

www​.chan​tal​van​rijt​.com


Het vlag­gen­pro­ject:
Off the Grid, het pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, en 019 co-pro­gram­me­ren een vlag­gen­mast op de speel­plaats van Brede School Stroom. Deze mast van 20 meter vormt een per­ma­nen­te ten­toon­stel­lings­ruim­te in de open­ba­re ruim­te: elk jaar wor­den vier vlag­gen van onge­veer 54m² ont­wor­pen door kun­ste­naars die ver­bon­den zijn met de Leuvense sce­ne of Cas-com­­mu­­ni­­ty. Het pro­ject sluit zo aan bij de snel ver­an­de­ren­de omge­ving van de Vaartkom met al zijn indu­stri­eel erf­goed en nieuwbouwprojecten.

Adres: Stroom, J.P. Minckelersstraat 192, 3000 Leuven

Programma 2023:

  • Every Island: 25 febru­a­ri — mei
  • Chantal van Rijt: 2 juni — augustus
  • Lisa Ijeoma: 7 sep­tem­ber — november
  • Denicolai & Provoost: 9 decem­ber — februari