Lucile Desamory – DE WERVELENDE WIRWAR

Billboard Series, Dok-Noord 5L, 9000 Gent

29/06/2024 – 29/10/2024

Lucile Desamory (°1977, Brussel) is een kunstenaar die verwaarloosde verhalen onder onze aandacht brengt. Haar verkenning van de realiteit en diens schaduwzijde inspireert haar veelzijdige praktijk. Om de grijze zone tussen geloof en ongeloof zichtbaar te maken, combineert ze media zoals schilderkunst, installatie, performance, en cinema tot ze één geheel vormen. Haar filmprojecten omarmen een collaboratieve aanpak en spelen met conventies van genres zoals griezelfilms, soapseries, en musicals.

Voor Billboard Series maakte Lucile Desamory een met gouache geschilderde poster voor De Wervelende Wirwar, een televisieserie en speelfilm geproduceerd in 2024. De film speelt zich af in Aalst. Twaalf hoofdstukken lang volgen we de dagelijkse omzwervingen van Joke, een soapactrice gespeeld door Joke Devynck, totdat haar lot wordt verstoord door een zonsverduistering. Geleid door een voice-over die lijkt te weten wat er gaat gebeuren, belandt de actrice in een wervelwind die verleden, heden en toekomst verbindt. Vanaf dat moment legt de camera van Lucile Desamory de kronkels en wendingen van Jokes geheugen vast.

Op de billboard aan 019 ontmoet het publiek personages en voorwerpen uit de film. Joke torent boven hen uit, met een blik die ontegensprekelijk de aandacht van de toeschouwers vangt. De billboard volgt de traditie van met de hand geschilderde filmposters en transformeert de omgeving in een potentiële filmset. Tegelijk echoot deze handgeschilderde filmposter de gouache-fotogrammen die herhaaldelijk verschijnen doorheen De Wervelende Wirwar om een nieuw hoofdstuk aan te kondingen. Tijdens het korte overgangsmoment tussen twee hoofdstukken veranderen deze gouaches in bewegende beelden van de film, over elkaar heen gelegd als een dubbele belichting van de scène en zijn onderstroom.

Lucile Desamory streeft ernaar het onverklaarbare te verbeelden. De emoties die samengaan met het getuige zijn hiervan brengt ze aan het licht – of dat nu gebeurt via haar film of deze filmposter die er een verlengde van is. Haar bijdrage aan Billboard Series biedt een gelaagde lezing van een kwetsbare wereld, die voortdurend wordt herschapen door onze eigen verbeelding, als een droom waaruit we elk moment kunnen ontwaken.

Bekijk de trailer van De Werveldende Wirwar hier

  • Curator: Thomas Caron
  • Tekst: Manon Laverdure, artlead
  • Vormgeving: Rasmus Einman, 019

Lucile Desamory (b. 1977, Brussels) is an artist who brings neglected stories to our attention. Her exploration of reality and its darker sides inspires her versatile practice. To make the grey zone between belief and disbelief visible, she combines media such as painting, installation, performance, and cinema until they form a cohesive whole. Her film projects embrace a collaborative approach and play with conventions of genres like horror films, soap operas, and musicals.

For Billboard Series, Lucile Desamory created a gouache-painted poster for “De Wervelende Wirwar,” a TV series and feature film produced in 2024. The film is set in Aalst. Over twelve chapters, we follow the daily wanderings of Joke, a soap actress played by Joke Devynck, until her fate is disrupted by a solar eclipse. Guided by a voice-over that seems to know what will happen, the actress ends up in a whirlwind that connects past, present, and future. From that moment on, Lucile Desamory’s camera captures the twists and turns of Joke’s memory.

On the billboard at 019, the audience meets characters and objects from the film. Joke towers above them, with a gaze that undeniably captures the viewers’ attention. The billboard follows the tradition of hand-painted movie posters and transforms the environment into a potential film set. At the same time, this hand-painted poster echoes the gouache photograms that repeatedly appear throughout “De Wervelende Wirwar” to announce a new chapter. During the short transition moment between two chapters, these gouaches turn into moving images from the film, superimposed like a double exposure of the scene and its undercurrent.

Lucile Desamory strives to visualize the inexplicable. She brings to light the emotions that accompany witnessing this – whether through her film or this poster that extends it. Her contribution to Billboard Series offers a layered reading of a fragile world, constantly reshaped by our own imagination, like a dream from which we can awaken at any moment.

Watch the trailer of “De Wervelende Wirwar” here